Általános szerződési feltételek és Adatvédelmi tájékoztató

Általános szerződési feltételek és Adatvédelmi tájékoztató

Általános szerződési feltételek

Mely létrejött DUPPLY Kft. (Cg.: 13-09-205216 A.sz.: 27917507-2-13 , Székhely: 2040 Budaörs, Törökbálinti utca 42. B. ép., Ügyvezető: Koncsár Alex), mint kereskedő részéről:

Általános rendelkezések:
(1) A kereskedő hardvert, szoftvert és egyéb elektronikai eszközöket és szolgáltatásokat értékesít kereskedelmi csatornáin keresztül. A szállítói kapcsolatra az ÁSZF vonatkozik. Az ÁSZF az Eladó és Vevő között a megrendelés időpontjában jön létre.

(2) Fogyasztónak minősül az, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozók olyan természetes vagy jogi személyek, amelyek kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységük gyakorlása során járnak el.

(3) Az egyedi szerződéses megállapodások, mint például Viszonteladói Szerződés, Szállítói Keretmegállapodás, Szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződések előnyt élveznek jelen ÁSZF-el szemben. A Szerződésektől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő feltétel nem válik a szerződés részévé, kivétel ez alól, amennyiben az ügyvezető ezek érvényességéhez írásban hozzájárult.

Szerződés létrejötte:
(1) A kereskedő elektronikus csatornáin közzétett termékek, azok árai, illetve becsült szállítási ideje nem minősül hivatalos ajánlattételnek. A kereskedő a termékek azonosításához szükséges megnevezést, gyártói cikkszámot és EAN kódot teszi közzé elektronikus csatornáin keresztül. A kereskedő által forgalmazott termékek specifikációja megtalálható a gyártók oldalán. A kereskedő által forgalmazott termékek megjelenése és technikai specifikációja az észszerűség határain belül eltérhet a gyártó oldalán közzétett specifikációtól. Különös tekintetben színben lehetnek eltérések, mely a különböző megjelenítők adottságából adódik.

(2) A Vevő a Kereskedő csatornáin keresztül adhat le megrendelést. A Vevő megrendelését követő szállítás kérése kötelező érvényű ajánlatot jelent a megrendelt termék(ek)re vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére.

(3) A Kereskedő a tőle telhető legrövidebb időn belül visszaigazolja a Vevő megrendelését a Vevő által választott csatornán.

(4) A szerződéskötés a szállítás késedelmének fenttartásával történik. Minden szállítás az áruk raktárunkba történő beérkezése, illetve a szállítási mód által adott lehetőségek függvénye. A Kereskedő minden erőfeszítést megtesz az áruk beszerzése érdekében. Amennyiben a Kereskedő a legjobb tudásához mérten nem tudja az árut beszerezni, akkor a Vevőt azonnal értesítjük, ezzel egyidőben a Kereskedő haladéktalanul kezdeményezi a vételár és előlegek visszafizetését. A Kereskedő nagyobb megrendelések esetén felkínálja a vevő részére a részszállítás lehetőségét. Továbbá a Kereskedő nem felelős a szállítást és a teljesítést megnehezítő vagy lehetetlenné tevő vis maior események miatti késedelmekért még akkor sem, ha azok a DUPPLY Kft. beszállítóinál következnek be, még az általunk kötelezően vállalt határidők esetén sem.

(5) A Kereskedő a számla kiállításával egyidejűleg elküldi a hatályos ÁSZF-et e-mailben a Vevő részére.

Fizetési feltételek és a tulajdonjog fenttartása:

(1) Fogyasztók esetében a Kereskedő az áru tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenttartja. Vállalkozások esetében a Kereskedő mindaddig megtartja az áru tulajdonjogát, ameddig a Vállalkozással szemben valamennyi követelése van, beleértve az egyidejűleg vagy később létrejött megrendelésekből eredő követeléseket. A Vevő jogosult a tulajdonjog fenttartása mellett az árut tovább értékesíteni, és ezennel engedményezni a tovább értékesítésből eredő valamennyi követelését a Vevővel vagy harmadik féllel szemben érvényesíteni.

(2) A Kereskedő fenttartja a jogot, hogy ellenőrizze a Vevőt és információt szerezzen likviditásáról. A Vevő Utánvéttel kért megrendelések esetén köteles a szállítást végző cégtől kapott fizetési bizonylatot megőrizni arra az esetre, hogy kérés esetén a cégünk felé történő fizetést bizonyítani tudja.

(3) Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, vagy hitelképességéről valótlan adatokat közöl, vagy csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alá kerül, illetve egyéb forrásból információt szerez a Vevő fizetésképtelenségéről a Kereskedő jogosult a szerződés elállásától és a termékek visszaszolgáltatását követelni, amennyiben a vevő nem fizette meg a teljes vételárat.

(4)A Kereskedő az alábbi fizetési módokat kínálja a Vevő részére: Előre utalás, átutalás, készpénz, Barion*

*Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.” A Barion Zrt. adatkezelési szabályzata ITT megtalálható.

(5) A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Szállítási feltételek:

(1) A kereskedő a GLS Hungary Kft.-vel végzi az áruk kiszállítását, amennyiben a vevő nem személyes átvételt választ. Speciális esetben lehetőség van arra, hogy közvetlenül cégünk szállítsa ki a megrendelt termék(ek)et.

(2) A GLS Hungary Kft. által végzett kiszállítások a raktárunkba történő beérkezést követő 2 munkanapon belül történnek meg. A szállítási költség belföldön bruttó 1 900Ft, utánvételes megrendelések esetén 390Ft kezelési költség kerül felszámításra. A Kereskedő akció keretében a fenti szállítási költségektől negatív irányban eltérhet.

(3) A Vevő a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége megfelelő-e. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

(4 )A Felek között létrejött szerződés alapján a Kereskedő az áru(k) és szolgáltatás(ok) tulajdonjogának, illetve licencjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a termék(ek), szolgáltatás(ok) átvételére köteles.

Kockázatátruházás:

(1) Fogyasztók esetében az eladott áru elvesztésének és megrongálódásának veszélye az áru átadásakor száll át a fogyasztóra, még abban az esetben is, amennyiben kiszállítással történik az értékesítés.

(2) Vállalkozások esetében az áru elvesztésének és megrongálódásának veszélye az átadással, rendeltetési helyre történő szállítás esetén a szállítást végző cégnek történő átadással száll át a Vállalkozásra. Abban az esetben, amennyiben a szállítás során az áru megrongálódik a Vállalkozó köteles jegyzőkönyvet készíttetni a szállítást végző céggel.

(3) Az átadás-átvétel megtörténtnek tekintendő abban az esetben, amennyiben a Vevő az átvétellel késedelembe esik.

Jótállási és garanciális, elállási feltételek:
(1) A Kereskedő a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban szavatolja, hogy az általa szállított áruk anyag- és gyártási hibáktól mentesek azzal a kikötéssel, hogy a Vevő átvételkor megvizsgálja, hogy a termékeket megfelelő állapotban vette-e át.

(2) Termékszavatosság, kellékszavatosság joga, továbbiakban garancia. A Vevő hibás teljesítése esetén a Kereskedővel vagy a termék gyártójával szemben garanciális igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

(3) A Fogyasztó és a Kereskedő közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Vevőt internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Vevő (Ptk. 8.1.§. (1) 3): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja. A Fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetve RMA rendszerünkön keresztül jelezheti, vagy a letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

(4) A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, vagy több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utalvánnyal történő vásárlás esetén - fentebbiekre figyelemmel - a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Kereskedő a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti, vagy olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Kereskedő által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ, vagy olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termékek esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, vagy romlandó és minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, pl. testnyílással érintkező termékek (pl. füllhalgató, elektromos fogkefe, szájzuhany), testfelülettel érintkező kozmetikai, haj és bőrápoló termékek esetén, továbbá olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, illetve olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor, vagy olyan Kereskedői szerződés esetében, amelynél a Kereskedő a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, továbbá lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, az aktiváló kódot felhasználta, illetve hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével, továbbá nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében, továbbá lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, illetve a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Kereskedő a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

(5) A kötelező jótállás időtartama tartós fogyasztási cikkek esetén értékhatártól függően a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelettel összhangban, amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül:
a.10 000 forintot elérő, de a 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b.100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c.250 000 forint eladási ár felett három év

(6) A jótállás időtartama Vállalkozásoknak nyújtott tartós fogyasztási cikkek estére 1 év.

(7) A Kereskedő hibás teljesítés esetén jótállás vagy kellékszavatosság biztosítására köteles, Polgári Törvénykönyv által előírt feltételek esetén. A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, ameddig a terméket a javítás ideje alatt nem használhatta. A jótállási határidő a termék átadásának napjával kezdődik.

(8) A Kereskedő jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(9) Amennyiben a hiba a Vevő vagy harmadik fél által bizonyítottan nem megfelelő használatból, beavatkozásból ered vagy a gyártó feltételeitől eltérően használta a terméket, továbbá a termék azonosításához szükséges jelölések, illetve egyéb jelölések eltávolítása és sérülése a garancia és a jótállás azonnali megszűnését eredményezi.

(10) Amennyiben a termék gyártói garanciával rendelkezik, másnéven termékszavatossággal a Kereskedő nem köteles a gyártónak történő továbbítás céljából átvenni a terméket. Ilyen esetben a Kereskedő csak korlátozottan felel a megrendelővel szemben. A Kereskedő kérdés esetén iránymutatást ad a Vevőnek, hogy hol tudja a gyártónak a hibát bejelenteni. A Kereskedő az ilyen termékeket indoklás nélkül visszaküldheti a vevőnek anélkül, hogy a gyártó garanciális ígérete alapján cégünk közvetlenül vagy közvetve felelősséggel tartozna a Vevővel szemben.
(11) Reklamáció esetén a vevő köteles pontos és részletes hibaleírást adni.

Szerzői jogok és hivatkozások:

(1) A DUPPLY Kft. és annak csatornáin található összes grafikai és technikai szerkezet a DUPPLY Kft. tulajdonát képezi, vagy azok használatára, megjelenítésére jogosult.

Adatvédelem:

(1) Személyes adatok kezelésének célja, az adatszolgáltatás indoka: A Vevő által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítése.

(2) A Kereskedő és a Vevő között létrejött ÁSZF teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeli a személyes adatait. Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („értintett”) vonatkozó bármely információ. Személyes adat például a név, a telefonszám, az e-mail cím.

(3) A kezelt adatok köre: A Szolgáltatások nyújtása során a következő személyes adatait kezeljük: név, cím, e-mail cím, IP cím.

(4)A személyes adatok kezelésének időtartama: A személyes adatait az Felek között az ÁSZF megszűnésétől számított 5 évig kezeljük, kivéve, ha jogszabály az adatok ennél hosszabb ideig történő megőrzését írja elő.

(5) Személyes adatokat az alábbi szolgáltatóknak adjuk át: Személyes adatait a Szolgáltatások segítségével igénybe vett kiszállítást végző szolgáltatójának, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. a rendelés teljesítése céljából átadhatjuk.

(6) Igénybe vett adatfeldolgozók: Adatait a Microsoft Ireland Operations Limited (Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521) Microsoft 365 (korábbi nevén Office 365) szerverein, illetve a Kereskedő saját szerverén tároljuk.

(7) Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: A Kereskedő nem végez automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

(8) Az Értintett jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében a személyes adatokhoz hozzáférjen, a személyes adatok helyesbítését kérje, a személyes adatok törlését kérje, a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje, tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak, amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, akkor a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

(9) A kérelme nyomán hozott intézkedésekről késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikusan adjuk meg kivéve, ha ezt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a fenti időtartamon belül nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, akkor késdelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

(10) Az Érintett hozzáférési joga: a.Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint a tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltek vagy közölni fognak; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

(11) Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(12) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
A személyes adatokra már nincs szükség;b.az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
A személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
A személyes adatokat az Irányadó Jogszabályok alapján törölni kell;
A személyes adatok törlését jogszerűen tagadhatjuk meg az Irányadó Jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

(13) Az adatkezelés korlátozásához való joga.
Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
Vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
Már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
A személyes adatok kezelése jogos érdek alapján kerül sor és Ön tiltakozott az adatkezelés ellen: ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(14) Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatják.

(15) A tiltakozáshoz való joga.
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerülhet sor, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(16) Az adathordozhatósághoz való joga.
Amennyiben ez mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti azt, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére. Mindkét esetben az adathordozhatóság feltételei következők: egyfelől az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, másfelől az adatkezelés automatizált módon történik.

(17) A Tájékoztatóval kapcsolatos bármely kérdéssel, illetve az érintetti jogainak gyakorlását az alábbi elérhetőségen teheti meg:
DUPPLY Kft. (2040 Budaörs, Törökbálinti utca 42/B, [email protected], 36 23 420 094, dupply.com)

(18) Amennyiben nem ért egyet válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérelmet szenvedtek, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: 36-1-391-1400; e-mail: [email protected]) vagy bírósághoz fordulhat.


© 2022 DUPPLY Kft. Minden jog fenntartva.
ASZF & Adatvedelem - GYIK - Kapcsolat

Barion payment